دیکشنری گ گاز (gas)


گاز (gas)

گاز ماده ای است که گسترده می شود تا تقریباً هر فضایی را اشغال کند. گاز چگالی بسیار پایینی دارد. کشش گرانش یک سیارۀ بزرگ اتم های گاز را از پخش شدن در فضا باز می دارد. هیدروژن گازی است که تقریباً در همه جای جهان یافت می شود. جوّ کره ای شکل زمین، از گاز تشکیل شده است.

هوای موجود در جو زمین مخلوطی از گازهاست.

منبع :  www.noojum.com