دیکشنری م مدار قطبی (polar orbit)


مدار قطبی (polar orbit)

مدار قطبی مسیری است برگرد زمین، که توسط یک ماهواره در پیش گرفته می شود. یک مدار قطبی از بالای قطب های شمال و جنوب می گذرد.

اکثر ماهواره های طراحی شده برای تماشای زمین در مدار قطبی قرار گرفته اند.

منبع :  www.noojum.com