دیکشنری خ خوشۀ پروین (Pleiades)


خوشۀ پروین (Pleiades)

خوشۀ پروین، خوشه های ستاره ای رها شد می باشند. هفت ستاره از خوشۀ پروین که درخشانترین آنها نیز ثریا (ثور ثریا) می باشد، با چشم غیر مسلح دیده می شوند. پنجاه تای دیگر با یک تلسکوپ کوچک دیده می شوند.

خوشۀ پروین گاهی هفت خواهران خوانده می شود.

منبع :  www.noojum.com