دیکشنری م ماه نگاری (selenography)


ماه نگاری (selenography)

ماه نگاری، مطالعۀ ماه می باشد. ماه نگاری مطالعۀ سطح ماه می باشد که شامل نقشه برداری از تمام خصوصیات آن است. دانشجوی ماه نگاری نقشۀ گودال های روی ماه را تهیه کرد.

منبع :  www.noojum.com