دیکشنری و وايكينگ (Viking)


وايكينگ (Viking)

وايكينگ نام دو فضاپيماي تحقيقاتي بود كه توسط ايالات متحده امريكا در سال 1975 ميلادي پرتاب گرديدند. هر دو فضاپيماي تحقيقاتي به سياره مريخ فرستاده شدند. اين فضاپيماها از يك مدار گرد و يك ناوچه فرود تشكيل شده بودند. اين مدارگردها از تمام سياره و اقمار آن به طور مفصل عكس گرفتند. آنه0ا دريافتند كه در قطب شمال مريخ، يخ وجود دارد. ناوچه فرود نمونه‌هايي از خاك برداشت و آنها را براي يافتن نشانه‌هايي از حيات مورد آزمايش قرار داد.

ناوچه فرود وايكينگ هيچ نشانه‌هايي از حيات در نمونه‌هاي خاك مورد آزمايش نيافت.

منبع :  www.noojum.com