دیکشنری س ستاره كوتوله سفيد (white dwarf star)


ستاره كوتوله سفيد (white dwarf star)

ستاره كوتوله سفيد، يك ستاره پير و در حال مرگ است. وقتي كه يك ستاره تمام هيدروژن خود را مي سوزاند، هسته‌اي كه از آن باقي مي ماند، سرد مي شود و درخشش خود را از دست ميدهد. اتم‌هايي كه به درون مي‌رمبند، جرمي بسيار كوچك، متراكم و داغ به وجود مي‌آورند. كوتوله‌هاي سفيد داراي ميدان هاي مغناطيسي و نيروي جاذبه بسيار قوي هستند. ستارگان كوتوله سفيد پس از ميليون ها سال، سرد و تبديل به كوتوله‌هاي سياه بي نور مي‌شوند.

خورشيد پس از گذشت حدود 5000000000 سال به يك ستاره كوتوله سفيد تبديل خواهد شد.

منبع :  www.noojum.com