دیکشنری ق قوانین کپلر (Keplers Iaws (plural)


قوانین کپلر (Keplers Iaws (plural)

قوانین کپلر یکسری قوانین در مورد حرکت سیارات هستند. این قوانین به وسیلۀ اخترشناس آلمانی یوهانس کپلر بین سال های 1609 تا 1618 میلادی تنظیم گردیدند. کپلر ثابت کرد که سیارات به دور خورشید در مدارهایی تخم مرغی یا بیضی شکل می گردند.

قوانین کپلر بر اساس سال ها مطالعۀ حرکات سیارات وضع گردیدند.

منبع :  www.noojum.com