دیکشنری س سرعت فرار (escape celocity)


سرعت فرار (escape celocity)

سرعت فرار، سرعت مورد نياز براي فرار از كشش گرانش يك جسم است. سرعت فرار براي دانشمندان كه قصد قرار دادن فضاپيما در مدار يا پرتاب فضاپيماهاي تحقيقاتي را دارند، مهم است. راكت‌هايي كه فضاپيماها را بلند مي‌كنند، بايد قدرت رانش كافي براي رهايي از جاذبه زمين را داشته باشند. يك راكت بايد 2/11 كيلومتر در ثانيه سير كند تا بتواند به سرعت فرار از زمين برسد.

سرعت فرار از ماه بسيار كمتر از زمين است.

منبع :  www.noojum.com