دیکشنری س سرز (Ceres)


سرز (Ceres)

سرز يك سيارك است. سرز اولين و بزرگترين سياركي است كه تاكنون كشف شده است. سرز قطري معادل 933 كيلومتر دارد. نور آن به اندازه اي نيست كه بتوان آن را با چشم غير مسلح ديد. از مقدار نوري كه كه از خورشيد مي‌گيرد فقط حدود 6 درصد آنرا منعكس مي‌كند.

سرز شكلي شبيه به كره دارد و هر 075/9 ساعت يك دور حول محور خود مي‌چرخد.

منبع :  www.noojum.com