دیکشنری ع عدسی شیئی (object glass)


عدسی شیئی (object glass)

عدسی شیئی قسمتی از یک تلسکوپ انکساری است. عدسی شیئی نزدیکترین قسمت از تلسکوپ است به چیزی که در تلسکوپ دیده می شود.

یک عدد شیئی گاهی نیز شیئی خوانده می شود.

منبع :  www.noojum.com