دیکشنری ف فرود در آب (splashdown)


فرود در آب (splashdown)

فرود در آب، توصیف لحظۀ فرور فضانوردان به زمین است. قبل از شاتل فضایی که چندین بار قابل استفاده می باشد، فضانوردان به وسیلۀ یک ناو فرماندهی به جو زمین باز می گشتند. سفینۀ فرماندهی طوری طراحی گردیده بود که با کمک چتر، آهسته پایین آمده و به آرامی در دریا می نشست. فرود در آب توصیف زمانی است که یک جسم بزرگ به داخل آب می افتد.

اقیانوس آرام برای فرود در آب برای فضانوردان آپولو مورد استفاده قرار گرفته بود.

منبع :  www.noojum.com