دیکشنری م میزان (Libra)


میزان (Libra)

میزان یا ترازو یکی از صورت فلکی منتطقه البروج است. میزان متشکل از 4 ستاره است که شکلی به وجود می آورند که چهارضلعی نامیده شده است. صورت فلکی میزان دو قسمت جنوبی خط استوای سماوی در نیمکرۀ جنوبی قرار دارد. این یکی از صورفلکی منطقه البروج است که دیدن آن از همه مشکلتر است.

نام میزان از کلمه لاتینی معادل ترازو آمده است.

منبع :  www.noojum.com