دیکشنری م میدان مغناطیسی (magnetic field)


میدان مغناطیسی (magnetic field)

میدان مغناطیسی یک لایۀ نامریی از انرژی است که بعضی از اجران در فضا را احاطه کرده است. زمین یک میدان مغناطیسی وسیع دارد. آن میدان، ذرات باردار مانند یون ها و الکترون ها را به دام می اندازد و کمربند وَن آلن را تشکیل می دهد.

تعدادی از سیارات، میدان مغناطیسی مانند میدان مغناطیسی آهنربا دارند.

منبع :  www.noojum.com