دیکشنری ق قمرهای شبانی (shepherd moons)


قمرهای شبانی (shepherd moons)

قمرهای شبانی قمرهای طبیعی سیارۀ زحل می باشند. این قمرها دوتا دوتا در مدار دور سیاره می چرخند. آنها در همه جای حلقه قرار دارند و بنظر می رسد که به وسیلۀ کشش گرانشی جای خود را در حلقه حفظ می کنند.

پاندورا و پرومتوس، قمرهای شبانی موجود در قسمت حلقۀ F هستند.

منبع :  www.noojum.com