دیکشنری ط طیف (Spectrum)


طیف (Spectrum)

طیف، نواری از رنگهاست. یک طیف هنگامی ساخته می شود که پرتویی از تشعشعات الکترومغناطیسی به طول موج های مختلف تجزیه می گردد. هر رنگ از طیف با یک طول موج مطابقت دارد. طول موج بلند با رنگ قرمز نمایان می شود. طول موج کوتاه با رنگ بنفش پدید می گردد. معمولی ترین روش برای درست کردن یک طیف، عبور دادن پرتو نوری از یک منشور می باشد.

یک رنگین کمان، طیفی بسیار آشناست.

منبع :  www.noojum.com