دیکشنری ک کانونی کردن (focus)


کانونی کردن (focus)

کانونی کردن، توصیف چگونگی به دست آوردن یک تصویر شفاف است. عدسی ها و آینه ها در تلسکوپ، امواج نوری را به گونه ای متمرکز می کنند که تمام نور در یکجا جمع می شود. این جایی است که تصویر تشکیل می شود. در کانونی کردن تصویر، مکان لنز تغییر می کند. این تغییر مکان لنز، تصویر را واضح و آشکار می گرداند.

او تلسکوپ را به گونه ای که تصویر واضحی از ماه به دست آورد، کانونی کرد.

منبع :  www.noojum.com