دیکشنری ق قدر ظاهري (apparent magnitude)


قدر ظاهري (apparent magnitude)

قدر ظاهري ستاره به درخشش آن كه از زمين رويت مي‌شود اطلاق مي‌گردد. قدر ظاهري بستگي به درخشش واقعي ستاره، فاصله آن از زمين و مقدار نور جذب شده به وسيله مواد بين ستاره و زمين دارد. تنها راه تشخيص درخشش واقعي ستارگان، توسط قدر مطلق آنها صورت مي‌پذيرد.

كم نورترين ستارگاني كه تحت شرايط خوب با چشم غير مسلح ديده مي‌شوند، قدر 6 هستند.

منبع :  www.noojum.com