دیکشنری ا اطلس ستارگان (star atlas)


اطلس ستارگان (star atlas)

اطلس ستارگان، مجموعه ای از نقشه ها مکان ستارگان و دیگر اجرام موجود در آسمان را نشان می دهند.

او از یک اطلس ستارگان برای پیدا کردن صورفلکی منطقه البروج استفاده کرد.

منبع :  www.noojum.com