دیکشنری س سحابی شکارچی (Orion nebula)


سحابی شکارچی (Orion nebula)

سحابی شکارچی، یک ابر غباری و گازی در صورت فلکی شکارچی است. این حسابی از ستاره هایی تشکیل یافته است که در مرحله شکل گیری هستند. این سحابی با چشم غیر مسلح به سادگی قابل رؤیت است.

سحابی شکارچی یکی از بزرگترین سحابی های نزدیک زمین است.

منبع :  www.noojum.com