دیکشنری ر رادیو تلسکوپ (radio telescope)


رادیو تلسکوپ (radio telescope)

رادیو تلسکوپ، وسیله ای برای جمع آوری تپ های رادیویی از فضاست. اکثر رادیو تلسکوپ ها دارای یک آنتن بشقابی هستند که قادر به چرخیدن به هر جهت و رو به هر قسمت در فضاست. یک تقویت کننده و یک آشکار ساز به آنتن متصل می شود.

تپ های ارسالی اجرامی که از دید تلسکوپ های نوری بسیار دورند، به وسیله رادیو تلسکوپ ها تشخیص داده می شوند.

منبع :  www.noojum.com