دیکشنری ر راکت (rocket)


راکت (rocket)

یک راکت، موتوری قوی است که برای تولید گاز از مخلوطی از سوخت ها و اکسیژن استفاده می کند. گاز با نیروی خیلی زیادی بیرون داده می شود و این فشار و رانش راکت را به طرف بالا می راند. یک راکت برای پرتاب فضاپیماها و ماهواره ها مورد استفاده قرار می گیرد.

راکت ها اکسیژن مورد نیاز خود را حمل می کنند، لذا قادر به پیش راندن فضاپیما در فضا هستند.

منبع :  www.noojum.com