دیکشنری ج جرم (mass)


جرم (mass)

جرم توصیف مقدار مادۀ موجود در یک جسم است. تمام اشیاءجرم دارند و فضا اشغال می کنند. وقتی که یک شیء به فضایی دور از گرانش زمین می رود، جرم آن ثابت باقی می ماند ولی وزن آن کمتر می شود.

فضانوردان در فضا وزنی ندارند ولی جرم آنها به همان اندازه روی زمین است.

منبع :  www.noojum.com