دیکشنری ن ناظر (مشاهده گر) (observer)


ناظر (مشاهده گر) (observer)

ناظر، توصیف شخصی است که به چیزی نگاه می کند، یا چیزی را تماشا می کند. کلمۀ ناظر اغلب برای توصیف یک اخترشناس که در حال تماشای اجرام آسمانی به کار می رود.

ناظران، دنباله دار را از طریق تلسکوپ هایشان رصد کردند.

منبع :  www.noojum.com