دیکشنری ت تله (tele)


تله (tele)

تله پیشوندی به معنای دور است.

یک تلسکوپ ابزاری برای دیدن اشیایی است که در دور دست قرار دارند.

مخابرات (ارتباطات از راه دور) (telecommunication)

 مخابرات توصیف ارسال و دریافت اطلاعات به وسیلۀ انتقال رادیویی است. از امواج رادیویی می توان برای ارسال تپ ها، تصاویر و اصوات استفاده نمود.

مخابرات امکان ارسال دستورالعمل به فضاپیماها را برای دانشمندان فراهم آورد.

منبع :  www.noojum.com