دیکشنری ط طيف جذبي (absorption spectrum)


طيف جذبي (absorption spectrum)

طيف جذبي طيفي است كه به هنگام جذب تشعشعات الكترومغناطيسي توسط ماده توليد مي‌شود. يك طيف جذبي هنگامي توليد مي‌شود كه تشعشعات يك منبع خيلي گرم كه طيف پيوسته دارد، از ميان ماده سرد بگذرد. اين تشعشات در طول موج مشخصي جذب مي‌شوند؛ بنابراين يك الگو از خطوط جذبي در بيناب پيوسته نشان داده مي‌شود. نمايه خطوطي كه توسط طيف جذبي توليد ميشود قادر است به يك منجم بگويد كه جو ستاره از چه موادي تشكيل شده است.

منبع :  www.noojum.com