دیکشنری ش شهاب (meteor)


شهاب (meteor)

شهاب ذره ای از مادۀ موجود در فضاست که وارد جو زمین می شود. اکثر شهاب ها در جو زمین می سوزند، در حالی که خطی از نور در پشت سرخود باقی می گذارند.

شهاب ها اغلب اشتباهاً ستارگان ثاقب نامیده می شوند.

منبع :  www.noojum.com