دیکشنری آ آنگستروم (angstrom)


آنگستروم (angstrom)

آنگستروم، واحدي از طول معادل يك ده هزار ميليونيم يك متر يا يكدهم نانومتر است. اين واحد اندازه‌گيري بيشتر براي اندازه‌گيري طول موج نور و تشعشعات ماوراء بنفش بكار مي‌رود. نور زرد مايل به سبز كه چشم انسان نسبت به آن خيلي حساس است، طول موجي معادل 5500 آنگستروم دارد.

آنگستروم به افتخار فيزيكدان سوئدي ا.ج.آنگستروم (1874-1814) ناميده شد.

منبع :  www.noojum.com