دیکشنری ف فضانورد (astronaut)


فضانورد (astronaut)

 فضانورد مرد يا زني است كه تعليم ديده است تا در فضا پرواز كند. فضانوردان شاتل فضايي امريكا و كيهان نورداني كه به ايستگاه فضايي مير شوروي پرواز كردند، به نسبت فضانوردان و كيهان نوردان قبلي، تعليمات بيشتري را ديده بودند. آنها بايد قادر به كار كردن با ديگر اعضاء گروه در فضاپيما و نيز كار كردن با كنترل كنندگان پرواز در روي زمين باشند. آنها همچنين بايد براي كمك به اعضاء مريض يا آسيب ديده گروه و رفع ضرورت‌ها آماده باشند.

فضانوردان اوليه تمامي تعاليمي كه ديده بودند، در حد يك خلبان بود.

منبع :  www.noojum.com