دیکشنری ا اوزون (ozone)


اوزون (ozone)

اوزون یک گاز است. این گاز در لایه های بالایی رجو زمین به هنگامی که یک مولکول اکسیژن با یک اتم اکسیژن دیگر پیوند می خورد، تشکیل می یابد. اوزون تشعشعات ماوراء بنفش مضر را از خورشید جذب می کند.

اوزون یک گاز بی رنگ با بوی تند است.

منبع :  www.noojum.com