دیکشنری ن نواختر (nove)


نواختر (nove)

نواختر، ستاره ای است که ناگهان نور می دهد و درخشانتر از قبل می گردد. این ستاره ممکن است به حالت درخشان برای چند ماه باقی بماند. نورانی شدن ناگهانی یک نواختر به دلیل انفجار گازهاست.

اخترشناسان زمانی بر این باور بودند که نواخترها ستارگانی نو هستند، بنابراین آنها از لعنتی لاتینی معادل نو، برای توصیف آنها استفاده کردند .

منبع :  www.noojum.com