دیکشنری س ستاره های شلیاقی آر آر (RR Lyrae stars)


ستاره های شلیاقی آر آر (RR Lyrae stars)

ستاره های شلیاقی آرآر ستارگانی متغییر هستند. این ستارگان کم نورتر از آنند که با چشم غیر مسلح دیده شوند.

ستارگان شلیاقی آرآر دارای دوره هایی از 1 الی 30 ساعت دارند.

منبع :  www.noojum.com