دیکشنری ط طيف پيوسته continuous spectrum


طيف پيوسته continuous spectrum

طيف پيوسته، طيفي است كه به وسيله گازي كه مي‌تواند گرم باشد، جامد درخشان يا مايع و يا با غلظت بالا توليد مي‌شود.

يك طيف پيوسته مانند يك رنگين كمان از رنگ‌هاي مختلف به نظر مي‌رسد. سطح درخشان يا فتوسفر خورشيد، طيف پيوسته‌اي از تشعشعات ماوراء بنفش، نور مرئي و تشعشعات مادون قرمز توليد مي‌كند.

فيلامان يك لامپ معمولي يك طيف پيوسته را توليد مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com