دیکشنری خ خوشه‌هاي كهكشاني (clusters of galaxies)


خوشه‌هاي كهكشاني (clusters of galaxies)

خوشه‌هاي كهكشاني، گروه‌هايي از كهكشان‌ها هستند. در هر خوشه احتمال وجود چندين هزار عضو وجود دارد. به نظر مي‌رسد كه اكثر كهكشان‌ها در خوشه‌ها واقع شده باشند. كهكشان ما به يك خوشه كوچك و نامنظم به نام گروه محلي تعلق دارد. نزديكترين و بزرگترين خوشه كهكشاني، خوشه سنبله است و باز هم خوشه‌هاي كهكشاني به ابر خوشه‌ها دسته بندي مي‌شوند.

خوشه‌هاي كهكشاني به وسيله كشش گرانشي خود در كنار هم قرار مي‌گيرند.

منبع :  www.noojum.com