دیکشنری ت تلسکوپ (telescope)


تلسکوپ (telescope)

تلسکوپ وسیله ای برای کمک به انسان ها برای رؤیت اجرام دور است. یک تلسکوپ، نورهای مرئی یا دیگر تشعشعات را جمع آوری و کانونی می کند و تصویر را بزرگ می نماید. تلسکوپ انکساری از عدسی هایی برای انکسار و کانونی کردن نور استفاده می کند. تلسکوپ انعکاسی براس ساختن یک تصویر از آینه ها استفاده می کند. تلسکوپ های رادیویی، تپ های رادیویی را جمع آوری می نمایند. این تپ ها می توانند به یک تصویر مبدل گردند.

بزرگترین تلسکوپ جهان یک تلسکوپ انعکاسی 6 متری است که در کوه پاستوخو و در CIS (جامعۀ کشورهای مستقل مشترک المنافع .م) واقع است.

منبع :  www.noojum.com