دیکشنری س ستاره (star)


ستاره (star)

ستاره یک توپ گازی است. یک ستاره بسیار داغ است و توسط واکنش حرارتی- هسته ای، انرژی تولید می کند. یک ستاره با متعادل نمودن فشار رو به بیرون گاز و کشش رو به داخل جاذبه، در حالت پایدار باقی می ماند. دانشمندان عقیده دارند که ستاره ها در خوشه هایی که از گاز و غبار تشکیل شده اند، به دنیا آمده اند. یک ستاره برای هزاران میلیون سال می سوزد تا این که سوخت آن تمام گردد. سپس این ستاره ممکن است به یک غول قرمز و یا یک کوتولۀ سفید تبدیل گردد، یا مانند یک ابونواختر منفجر شود و یک ستارۀ نوترونی یا تپ اختر (پالسار) یا سیاهچاله را بر جای گذارد.

نزدیک ترین ستاره به زمین، خورشید است.

منبع :  www.noojum.com