دیکشنری ه هسته (nucleus)


هسته (nucleus)

هسته، مرکز سنگین اتم است. این قسمت از پروتون ها و نوترون ها تشکیل شده است. هستۀ یک اتم حاوی انرژی است که هنگام آزاد شدن، انرژی هسته ای نام دارد.

هستۀ اتم هیدروژن فقط دارای یک پروتون است.

منبع :  www.noojum.com