دیکشنری ص صلیب جنوبی (Southein Cross)


صلیب جنوبی (Southein Cross)

صلیب جنوبی، یک صورت فلکی در نیمکرۀ جنوبی است. صلیب جنوبی نزدیکترین صورت فلکی به قطب جنوب سماوی است. صلیب جنوبی یک خوشه باز زیبا را نیز در بر می گیرد که به عنوان جعبه جواهر نیز شناخته می شود.

صلیب جنوبی تقریباً توسط صورت فلکی قنطورس احاطه شده است.

منبع :  www.noojum.com