دیکشنری س سحابی مرداب (Lagoon nebula)


سحابی مرداب (Lagoon nebula)

سحابی مرداب توده ای از گاز و غبار در فضای بیرونی است. اخترشناسان نام M8 را به این سحابی داده اند. سحابی مرداب در فاصلۀ 4850 سال نوری از زمین قرار دارد.

سحابی مرداب می تواند به راحتی با یک تلسکوپ خوب یا دوربین دوچشمی دیده شود.

منبع :  www.noojum.com