دیکشنری ت تپ اختر (پالسار) (pulsar)


تپ اختر (پالسار) (pulsar)

تپ اختر، ستاره ای است که منبع تپ های رادیویی از فضاست. یک تپ اختر تکه ای  از ماده است که بر اثر انفجار یک ابر نواختر به وجود آمده است. تپ اختر در فضا به دور خود می چرخد و در حین چرخیدن می توان خطوط تپ های آن را توسط یک رادیو تلسکوپ دریافت کرد.

به نظر می رسد که تپ های گسیل شده از تپ اختر به هنگام عبور از روی زمین، قطع و وصل می گردند.

منبع :  www.noojum.com