دیکشنری ک كاليستو (Callisto)


كاليستو (Callisto)

كاليستو يك قمر است. اين قمر يكي از 16 قمر مشتري است. كاليستو چهارمين و كم نورترين قمر از چهار قمر گاليله‌اي است؛ ولي در واقع دومين قمر از نظر بزرگي است. قطر اين قمر حدود 4806 كيلومتر است. دو فضاپيماي وويجر از كنار كاليستو گذشتند. آنها تعدادي گودال در كاليستو يافتند. مدار كاليستو در فاصله‌اي حدود 000/880/1 كيلومتر از مركز مشتري قرار دارد.

كاليستو توسط گاليله اخترشناس ايتاليايي در سال 1610 ميلادي كشف شد.

منبع :  www.noojum.com