دیکشنری ف فریدُم (آلفا) (Freedom)


فریدُم (آلفا) (Freedom)

فریدُم، نام یک پروژۀ ایستگاه فضایی است (در ایران با نام ایستگاه فضایی بین المللی شناخته می شود). این ایستگاه فضایی توسط ایالات متحده امریکا، کانادا، ژاپن و آژانس فضایی اروپا ساخته و راه اندازی شد. هر مدول به قدر کافی بزرگ بود که بتواند قسمت حمل بار یک شاتل فضایی را اشغال کند. مدول ها با هوا تهیه شدند و انرژی آنها توسط چهار صفحه خورشیدی بسیار بزرگ تهیه گردیده بود.

فریدُم در مداری به ارتفاع 450 کیلومتر قرار گرفت.

منبع :  www.noojum.com