دیکشنری ج جباری ها (Orionids)


جباری ها (Orionids)

جباری ها نوعی رگبار شهابی هستند. آنها از موادی تشکیل شده اند که زمانی قسمتی از دنباله دار هالی بوده اند.

جباری ها حوالی 21 اکتبر، حتی اگر دنباله دار هالی قابل رؤیت نباشد، دیده می شوند.

منبع :  www.noojum.com