دیکشنری ک کهکشان رادیویی (radio galaxy)


کهکشان رادیویی (radio galaxy)

کهکشان رادیویی کهکشانی است که تپ های رادیویی بسیار قوی از خود گسیل می نماید. حدوداً در هر یک میلیون کهکشان، یک کهکشان رادیویی وجود دارد. دجاجه (سیگنوس A) یک نوع کهکشان رادیویی است.

اخترشناسان رادیویی تپ هایی را که از کهکشان های رادیویی ضبط می کنند مورد مطالعه قرار می دهند.

منبع :  www.noojum.com