دیکشنری آ ذره آلفا (Alpha particle)


ذره آلفا (Alpha particle)

ذره آلفا هسته اتم هليم است. اين ذره از دو پروتون و دو نوترون ساخته شده است.

ذرات آلفا بار الكتريكي مثبت دارند.

منبع :  www.noojum.com