دیکشنری م ماهواره راداری اکتشاف اقیانوسی (RORSAT)


ماهواره راداری اکتشاف اقیانوسی (RORSAT)

ماهواره راداری اکتشاف اقیانوسی، (Radar Ocean Reconnaissance Sateellite) ماهواره ای است که در مداری بالای زمین قرار دارد. این ماهواره، تپ هایی برای یافتن مکان و اندازه ناوهای جنگی در دریا ارسال می کند.

ماهواره راداری اکتشاف اقیانوسی به اختصار RORSAT شناخته می شود.

منبع :  www.noojum.com