دیکشنری ز زمان (time)


زمان (time)

زمان، نوعی اندازه گیری است. زمان طول مدت وقایع و فاصله بین آنها را اندازه گیری می کند. واحدهای اندازه گیری زمان همیشه از مشاهدات نجومی گرفته شده است. یکسال مدت زمانی است که در آن یک بار زمین در مدار خود به دور خورشید می چرخد. یک روز مدت زمانی است که زمین در آن یک بار حول محور خود می چرخد.

یک ماه قمری مدت زمانی است که ماه یک بار به دور زمین می چرخد.

منبع :  www.noojum.com