دیکشنری ز زمان جهانی (universal time)


زمان جهانی (universal time)

زمان جهانی، راهی برای اندازه گیری زمان است. این اندازه گیری از روشی استفاده می کند که در آن به نظر می رسد خورشید هر روز حرکت می کند. زمان جهانی توسط اکثر مردم دنیا برای بیان وقت به کار می رود.

زمان جهانی، همچنین زمان متوسط گرینویچ نیز خوانده می شود.

منبع :  www.noojum.com