دیکشنری ل لباس فضایی (space suit)


لباس فضایی (space suit)

لباس فضایی، پوشاکی است که توسط فضانوردان پوشیده می شود. پوشش خارجی لباس فضایی، فضانوردان را از تشعشعات مضر و دماهای بسیار گرم و یا بسیار سرد حفظ می کند. یک لباس فضایی تمام بدن را می پوشاند. یک کوله پشتی اکسیژن، نیروی الکتریسیته و ارتباط رادیویی را فراهم می سازد.

لباس فضایی تمام سیستم هایی را که برای زنده نگه داشتن افراد در فضا لازم است، فراهم می آورد.

منبع :  www.noojum.com