دیکشنری م میماس (Mimas)


میماس (Mimas)

میماس نام یکی از اقمار زحل است. قطر میماس حدود 390 کیلومتر است.

میماس یکی از 13 قمر داخلی زحل است و دارای جوی بسیار سرد است.

منبع :  www.noojum.com