دیکشنری م ماه کامل (full Moon)


ماه کامل (full Moon)

ماه کامل یکی از حالت های ماه است. این شکل هنگامی است که نور خورشید از تمام سطح ماه در حال منعکس شدن باشد. ماه کامل هر 29 روز یکبار تشکیل می شود.

او در حالت ماه کامل توانست تعدادی گودال را در سطح ماه ببیند.

منبع :  www.noojum.com